Zensa Yoga & Coaching  Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Zensa Yoga & Coaching te De Lier. Door betaling van het lesgeld en deelname aan de activiteiten geeft de cursist aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 1. Inschrijving/ Betalingsvoorwaarden
  a.Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt per kalendermaand stilzwijgend verlengd. Opzegtermijn is een kalendermaand en dient schriftelijk te worden gedaan.
  b.Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en uiterlijk op de eerste van iedere maand zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL62 RABO 0306 8804 58 ten name van Zensa Yoga & Coaching. De lesgelden zijn inclusief BTW.
  c.Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van de lessen of afwezigheid van de cursist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie dan wel kwijtschelding van het lesgeld plaats.
  d.Gemiste lessen kunnen worden ingehaald, mits deze minimaal 24uur van tevoren zijn afgemeld. Bij geen afmelding of later dan 24uur van tevoren, komt de gemiste les te vervallen. Inhalen kan gedurende de betalingsperiode en in overleg.
  e.Zensa Yoga behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.
  f.Het te betalen lesgeld geldt per kalendermaand. Bij tussentijdse instromen wordt het lesgeld voor de eerste maand naar rato vastgesteld.
 1. Lesrooster
  a.De lestijden en – dagen worden door middel van een lesrooster aan de cursisten bekendgemaakt op de site van Zensa Yoga & Coaching te De Lier.
  b.Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties is er een aangepast lesrooster. De uitval van deze dagen is reeds verrekend in het te betalen abonnementsgeld.
  c.Het lesrooster is onder voorbehoud.
 1. Aansprakelijkheid
  a.De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van Zensa Yoga & Coaching te De Lier, de leslocatie of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is.
  b.Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico. Zensa Yoga & Coaching, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist.
 1. Beëindiging
  a.Opzegging van het abonnement dient schriftelijk of per mail te gebeuren, met opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 1. Verlies/ Diefstal
  Zensa Yoga & Coaching & de docentes zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, van of aan goederen van de cursist.

De Lier, 16 november 2016